Tellimistingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad www.ledpuu.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja LedPuu OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.ledpuu.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood www.ledpuu.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel tellimustingimused.

 

2. Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes www.ledpuu.ee toodud hinnad ei sisalda käibemaksu 20% kuna LedPuu OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.
 2. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipood vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 3. Veebipood www.ledpuu.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ledpuu.ee.

 

3. Tellimuse vormistamine

 1. Valige välja soovitud toode.
 2. Tellimuse vormistamiseks võtke ühendust läbi emaili martin@ledpuu.ee või kirjutage facebookis www.facebook.com/LedPuu.
 3. Järgnevalt kui omate boonuskoodi, siis andke sellest teada enda tellimuses.
 4. Jäergmiseks tuleb kauba transport kokku leppida ning vajaduses maksta teenuse eest.
 5. Peale tellimuse vormistamist saadab LedPuu OÜ arve mille alusel kehtib 14 päevane tagastusõigus juhul kui toode tuuakse tagasi samas konditsioonis millisena ostjani jõudis.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−P 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval tööpäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood www.ledpuu.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood www.ledpuu.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood www.ledpuu.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 4 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood www.ledpuu.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 3. Veebipood www.ledpuu.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.ledpuu.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe kodulehel tagastus.
 2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kodulehelt ning saata see aadressile martin@ledpuu.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 5. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood www.ledpuu.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 6. Veebipood www.ledpuu.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

7. Vääramatu jõud

 1. Veebipood www.ledpuu.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.ledpuu.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab tellimust esitades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel www.ledpuu.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

 

9. Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood www.ledpuu.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood www.ledpuu.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood www.ledpuu.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood www.ledpuu.ee.
 5. Veebipood www.ledpuu.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile martin@ledpuu.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt www.ledpuu.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel www.ledpuu.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood www.ledpuu.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.